ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА  www.chisti.bg

I. ПРЕДМЕТ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.chisti.bg.          

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между вас (като потребители/клиенти) и „Блейз Сървисиз“ ЕООД и имат за цел да уредят условията, при които собственикът предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез www.chisti.bg.

Уебсайтът www.chisti.bg е собственост на „Блейз Сървисиз“ ЕООД.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.chisti.bg.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.12.2021 г.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за

защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Блейз Сървисиз“ ЕООД с ЕИК: 205689850;
 2. Данни за кореспонденция: гр. София, кв. Модерно предградие, ул. „проф. Янаки Моллов“ 1, Склад 1, 1299, служебен имейл за комуникация с клиенти:office@chisti.bg, Телефон за контакт: +359 897 640 460;
 3. Собственик: Николай Александров Трифонов;
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;

5.  Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III.        ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

•           „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е „Блейз Сървисиз“ ЕООД;

•           „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, е уебсайта www.chisti.bg;

•           “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.chisti.bg или посещава сайта само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;

•           „КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни  на или от www.chisti.bg;

•           “ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.

•           “УСЛУГИ” са предлаганите от Доставчика услуги, свързани с почистване и поддръжка на дома и офиса, които са представени на уебсайта. За получаването на услугите се изисква заплащане.

•           „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

•           „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

•           “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

•           „УСТРОЙСТВО“ означава всяко устройство, което има достъп до уебсайта, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

•           „ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за заявяване на услуга от каталога на уебсайта на Доставчика, в резултат на което са настъпили договорни отношения.

           „ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН“ – Всеки Потребител на www.chisti.bg  при заявено изрично съгласие от негова страна ще получава информация за промоционални кампании, нови услуги и др. Потребителите винаги могат да се откажат от получаването на маркетингови имейли от нас по всяко време като следват връзките за отказване във всяко маркетингово съобщение, изпратено до тях, или като ни изпратят имейл на office@chisti.bg .

IV.       ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.chisti.bg  събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта и своите клиенти при стриктно спазване на разпоредбите на законодателството в областта на защита на личните данни. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

V.        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Общите условия в уебасайта www.chisti.bg обвързват всички Клиенти, влезли в договорни отношения с Доставчика, както и всички Потребители/Посетители, посещаващи платформата www.chisti.bg.

Всяко използване на Платформата www.chisti.bg  от Потребители, както и възникването на договорни отношения между Клиента и Доставчика, по повод на поръчка и изпълнение на услуга, означава, че Потребителите/Клиентите са се запознали внимателно с Общите Условия за използването ѝ и са се съгласили да ги спазват безусловно.

Потребителите/Клиентите и Доставчикът в платформата www.chisti.bg  се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за услуга могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления.

Всички посетители на сайта www.chisti.bg  се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Доставчика, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Доставчика, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание.

VI.       ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Доставчикът полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Доставчикът уточнява, че описанието на услугите има насочващ характер, съответно доставените услуги могат да се различават от описанието. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на услугата, в случай, че някоя услуга не се предоставя в момента, без да дължи каквито и да е било неустойки на Потребителя.

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДОСТАВЧИКА:

МАШИННО ИЗМИВАНЕ НА ТВЪРДИ НАСТИЛКИ;

МАШИННО ИЗПИРАНЕ НА АВТОСАЛОНИ, МЕКА МЕБЕЛ И МАТРАЦИ;

МАШИННО ИЗПИРАНЕ НА МОКЕТИ И КИЛИМИ;

ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИСИ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ;

АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ НА КЪЩИ И АПАРТАМЕНТИ;

АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИСИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ;

ПОЧИСТВАНЕ СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ;

ПОЧИСТВАНЕ СЛЕД ОСВЕЖАВАЩ РЕМОНТ;

ЕДНОКРАТНО – ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ, ОФИСИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ;

ТОВАРО-РАЗТОВАРВАНЕ С МОТОКАР В НАША ИЛИ ВАША БАЗА;

ХАМАЛСКИ УСЛУГИ И ТРАНСПОРТ;

СКЛАДИРАНЕ;

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БИТОВ ОТПАДЪК ДО СМЕТИЩЕ;

ФАСАДНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ;

– Почистване на прозорци – Едностранно и двустранно

– Почистване на баня и тоалетна

– Почистване на фурна

– Почистване на абсорбатор

– Почистване на хладилник

VII.   ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

За да заявите услуга от каталога на Доставчика е необходимо да се свържете по телефон или да изпратите имейл на Доставчика, да изпратите снимки или видео на помещението и да уговорите възможен времеви интервал за предоставянето й. Ако не разполагате със снимки, е възможно да се организира оглед на помещението от служители на Доставчика в удобно за двете страни време.

Договорът за услуга между Доставчикът и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента по електронната му поща на потвърждение, че Услугата може да бъде предоставена в уговорен времеви интервал.

Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

По силата на сключения с Клиента договор за услуга, Доставчикът се задължава да организира предоставянето на услуги на Клиента.

Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за предоставените услуги съгласно условията, определени в платформата и настоящите Общи условия и приложената индивидуална оферта. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Клиента за правилната цена на услугата и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват

основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не

изхожда от Клиента.

При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес за предоставяне на услугата и телефон или отсъствие на Клиента на адреса, Доставчикът се освобождава от задължение за предоставяне на услугата.

При неточни или сгрешени данни, предоставени от Клиента за адрес на предоставяне на услугата, при което почистващия персонал бъде изпратен на грешния адрес, разходите за транспорт са за сметка на Клиента.

За навременното предоставяне на услугата, Клиентът се задължава да осигури достъп до помещението преди началото на уговорения с Доставчика времеви интервал. Ако клиентът е запазил определен времеви интервал за почистване (например от 8.00 до 12.00ч) и не успее да осигури достъп навреме, почистващия персонал  не е длъжен да остава допълнително след края на времевия интервал.

VIII.     ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Всички клиенти на „Блейз Сървисиз“ ЕООД заплащат заявеното/уговореното почистване в съответствие с услугата, която получават чрез банков превод.

Възможно е Блейз Сървисиз“ ЕООД да приеме и плащане в брой, но след предварително обсъждане и уговорка с Клиента.

В случай на пропуснати плащания от страна на Клиента към „Блейз Сървисиз“ ЕООД, повече 10 от дни след издаване на фактура, последният си запазва правото да изисква лихва в размер на 5% от дължимата сума за всеки ден забава. В случай на забавяне на плащане от Клиента, Доставчикът има право да търси защита по съдебен път.

Всички банкови такси, във връзка с плащането на услуга, са за сметка на Клиента.

Доставчикът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Доставчика.

IX.       АНУЛИРАНЕ  

За анулиране на заявени услуги, в случай че анулирането е направено по-малко от 3 работни дни преди договорената дата/час и се прилагат следните такси:

– до 3 работни дни преди договорената дата/час – безплатно;

– до 2 работни дни преди договорената дата/час – ще се прилагат 40% от стойността на услугата;

– до 1 работен ден преди договорената дата/час – ще се прилагат 70% от от стойността на услугата;

– в същия ден – ще се прилага 100% от стойността на услугата;

X.        ПОВЪРХНОСТИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

Моля, уведомете ни, ако в дома ви има повърхности като мрамор, гранит, дърво и други чувствителни към почистващи продукти. Трябва да предупредим чистачките, преди да пристигнат, тъй като искаме да избегнем повреди. Доставчикът не носи отговорност в случай на повреда на повърхности, ако Клиентът не е предупредил за чувствителни повърхности или е предоставил неподходящи свои препарати.

Всички почистващи продукти, използвани от Доставчика са избрани по начин да се избегне причиняване на вреди.

Отговорност на клиента е да гарантира, че предоставените от него препарати няма да причинят вреди на повърхностите и са безопасни за здравето на почистващия персонал. Доставчикът не може да носи отговорност за използването на различни и/или непознати на почистващия персонал почистващи материали. Клиентът поема отговорност за вреди от препарати върху повърхностите, които препарати са предоставени от него.

XI.       ПЕРСОНАЛ

„Блейз Сървисиз“ ЕООД гарантира, че всички служители са на възраст над 18 години и имат законното право да работят в България.

„Блейз Сървисиз“ ЕООД ще предостави на своите клиенти квалифициран и обучен екип, който ще може да осигури адекватно обслужване.

* Забрана за Частна ангажираност на персонала

Клиентът няма право да ангажира персонала на „Блейз Сървисиз“ ЕООД  в частно/индивидуално предоставяне на услуги за почистване, докато лицето все още работи за „Блейз Сървисиз“ ЕООД или 8 месеца след като лицето е напуснало „Блейз Сървисиз“ ЕООД.

XII.      БЕЗОПАСНОСТ

Клиентът трябва да гарантира, че всички помещения, в които ще се предоставят услуги по почистване са безопасни за използване от персонала на „Блейз Сървисиз“ ЕООД.

Доставчикът си запазва правото да откаже сервиз в помещения, които не са или не изглеждат безопасни за персонала по почистването.

Клиентът следва да гарантира вежливо и културно отношение към почистващия персонал.

Клиентът гарантира, че цялото оборудване, предоставено на персонала на Доставчика, е безопасно и в добро работно състояние.

XIII.     ЦЕНИ

Всички цени на предоставените от Доставчика услуги са в лева.

Доставчикът има правото да променя цените на своите услуги по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване и потвърждаване на поръчката.

При допуснати технически грешки в публикуването на цените на услугите в сайта или при изпращане на потвърждението, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Клиента.

Доставчикът си запазва правото да изтегли описанията на всички  услуги от уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Клиента. Доставчикът няма да носи отговорност пред Клиента/Потребителя или трета страна поради оттегляне, на която и да е услуга от сайта или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.

Промо кодовете за отстъпки за предоставяне на услуга, не важат за

услуги, които вече са намалени.

XIV.     РЕКЛАМАЦИЯ ОБРАТНА ВРЪЗКА

Моля, уверете се, че сте се огледали помещението след почистването и се уверете, че всичко е направено по правилния стандарт, преди почистващият персонал да напусне вашия обект. В случай, че има нещо, което трябва да се направи по различен начин, моля, уведомете почистващия персонал, за да може да бъде поправено.

След всяко посещение ще получавате имейл с форма за обратна връзка. Там можете да оцените представянето на очистващия персонал. Вашата обратна връзка ни дава възможност да поддържаме високо качество и да подобряваме услугата постоянно.

Клиентът може да направи рекламация на услугата в срок от 12 часа от предоставянето й, за да може Доставчикът да реагира адекватно на жалбата.

Рекламацията не включва връщане на парични средства на Клиента.

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

фактура;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Доставчикът на услугата се свързва с Потребителят за насрочване на нов час за посещение, за корекция на извършената услуга. В случай, че Потребителят не осигури достъп на Доставчика за извършване на рекламацията, гаранцията отпада.

XV.      ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.chisti.bg  като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или услуги.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 •    Сайтът www.chisti.bg  има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране.

•     Потребителят няма право да генерира прекалено голям трафик на сайта.

•    Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

•    Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в сайта.

•   Доставчикът има право при предоставяне на услуга на Клиента:

•    да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията, по които са уговорени;

    да иска и да получава от Клиента необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по услугата;

Доставчикът, при предоставяне на услуга на Клиента се задължава:

•   да използва качествени препарати за почистване съобразно            видовете повърхности;

•   да осигури подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички работници;

•       Доставчикът е длъжен да уведоми незабавно Клиента, ако в хода на   работа установи, че изпълнението на някои от изискванията на Клиента е невъзможно.

•       Доставчикът е длъжен да уведоми незабавно Клиента, ако изпадне в невъзможност да изпълни възложената работа.

•       Необходимите ключове за помещенията, подлежащи на почистване   трябва да бъдат предоставяни от Клиента.

•       Клиентът се задължава да предостави и да осигури свободен достъп до обекта на Доставчика за осъществяване на дейността – предмет на услугата.

•       Клиентът се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно предприема необходимите действия за решаване на всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

•      Клиентът се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Доставчика.

•      Всички допълнителни почиствания се извършват след допълнителна заявка от страна на Клиента, отправена до Доставчика не по-късно от 5-работни дни, преди реализирането на услугата и се заплащат според  съгласувани с Доставчика цени.

XVI.    ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.chisti.bg може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XVII.    АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.chisti.bg принадлежат на Собственика или на негови партньори и са защитени по смисъла на българското и международното право в областта на авторското право.

Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност.

Потребителите се съгласяват, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да било друг начин. Потребителите нямат право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост.

XVIII.   ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайт www.chisti.bg при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

XIX.     ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност, за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.

•    Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка, с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.

•    Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.

•    Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила,

случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни

причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

•    Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

•    Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени

вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на www.chisti.bg  и сключване на договори за услуга с Доставчика.

•    Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на

мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

•    Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за

услуга, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XX.      РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

XXI.   КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Потребителят/Клиентът и Доставчикът в платформата www.chisti.bg задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Потребителят/Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна

кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се

смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии,

интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

XXII.    СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

XXIII.  ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

В случай, че акаунтът ви бъде деактивиран или изтрит, единствената ви възможност е да поискате възстановяване на акаунта си, като се свържете с Доставчика.

XXIV.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XXV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Доставчикът си запазва правото да актуализира и изменя Общите Условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени за законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите и Потребителите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.